Kongremiz, TÜBİTAK 2223 B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Sözel Bildiriler

4 EKİM CUMA - Sözel Bildiri Oturumu 1, 16:50 - 18:30
Salon 1
Oturum Başkanı: Rahşan Çam
1 Öğrencilerin Ameliyathane Hemşireliği Teori Ve Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi
Selda Rızalar, Esra Eren
2.
Hemşirelik Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Ümmühan Yiğit, Arzu İlçe
3.
Hemşirelik Öğrencilerinin Beden İmgesi Algısı Ve Estetik Cerrahiye Yönelik Düşünceleri
Elif Karahan, Sevim Çelik, Murat Çınar, Sedef Emel Kahraman
4. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Klinik Performans Öz Yeterliliğinin Belirlenmesi
Nurdan Gezer, Ezgi Temel
5.
Hemşirelik Öğrencilerinin Ağrı Değerlendirmesine Yönelik Tutumları Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hülya Bulut, Sevil Güler Demir, İnci Mercan Annak, Çiğdem Berk Özcan
6. Hemşirelik Öğrencilerinin Preoperatif Dönemde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Cerrahi El Yıkama Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi;
Kerem Yıldız, Tuğba Altun, Fatma Tokpınar
7. Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeyi ile Ağrı Bilgi ve Tutumlarının İlişkisinin İncelenmesi;
Gülten Sucu Dağ, Serpil Payas, Gülcan Dürüst, Kerem Yıldız
8. Hemşirelik Öğrencilerinin Meme Kanseri ve Mastektomi Algıları: Niteliksel Çalışma;
Saadet Çömez, Ayşegül Savcı, Kevser Karacabay, Hale Turhan Damar
9. Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Simülasyon Eğitimi Deneyimi ve Simülasyon Eğitiminin Öğrencilerin Mesleki Becerilerine Katkısı; 
Sema Koçan, Özlem Albayrak
10.
Doktora Öğrencilerinin Skype İle Online Ders İle İlgili Deneyimleri
Meryem Yavuz Van Giersbergen, Hatice Özsoy, Güler Oruç. Tuğba Nur Öden, Hatice Yoltay, Nihal Çeliktürk, Çiğdem Berk Özcan, Sinem Geçit, Selma Sayın, Zeynep Güreş
11. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Cerrahi Hemşireliği Yüksek Öğretimi: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Çalışma
Firdevs Atıcı, Özlem Bilik
12. Kuşaklar arası farkların cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin mesleğe bağlılık düzeylerine etkisi
Nurdan Gezer, Rahşan Çam, Mehmet Halil Öztürk, Nurcan Boyacıoğlu
4 EKİM  CUMA Sözel Bildiri Oturumu 1, 16:50 - 18:30
Salon 2
Oturum Başkanı: Adalet KOCA KUTLU
1. Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane Uygulamasına Yönelik Deneyimlerinin Belirlenmesi
Filiz Salman, Şahinde Canbulat
2. Türkiye' deki Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinde Yer Alan Ameliyathane Hemşireliği Dersine Güncel Bir Bakış
Özge İşeri, Figen Erol Ursavaş
3.
Öğrencilerin Cerrahi Hemşireliği İntörn Uygulaması Öncesi Beklentileri İle Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması Ve Klinik Öğrenme Ortamlarını Değerlendirmeleri
Cafer Özdemir, Emine Çatal, Fatma Cebeci
4. Cerrahi Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Bakım Odaklı Uygulamalarının Hemşire- Hasta Etkileşimine Etkisi
Hilal Çetin, Seda Akutay, Özlem Ceyhan
5. Nanda Hemşirelik Tanılarının Noc Ve Nic Sınıflama Sistemleri İle İlişkilendirilmesi: Hemşire Öğrencileri Deneyimleri
Aydanur Aydın, Ayşe Serpici, Perihan Şimşek, Ayla Gürsoy, Dilek Çilingir,  Melek Ertürk Yavuz, Bahar Candaş
6.
Hemşirelik Öğrencilerinin Yara Bakım Deneyimlerinin Değerlendirilmesi; Nitel araştırma
Şahinde Canbulat, Filiz Salman
7. Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathaneye İlişkin İlk İzlenimleri: “Robot gibi bekleme
Aynur Çetinkaya, Hülya Kızıl Toğaç, Emel Yılmaz
8. Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Girişim Geçirmiş Obez Hasta Bakımına İlişkin Bilgi Ve Uygulamaları
Esra Usta, Özlem Altınbaş Akkaş
9. Hemşirelik Öğrencilerinin Basınç Yaralanmalarını Önlemeye Yönelik Bilgi Ve Tutumları
Öznur Gürlek Kısacık, Münevver Sönmez
10. Hemşirelik Öğrencilerinde Dini İnançların Organ Bağışı Tutumlarına Etkisi
Emre Demir, Zehra Aydın
11. Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
Figen Dığın, Zeynep Kızılcık Özkan, Ayşe Düzgün
12. Türkiye’de Üroloji Hemşireliği İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Askeri Çankaya, Meryem Yavuz Van Giersbergen
4 EKİM  CUMA Sözel Bildiri Oturumu 1, 16:50 - 18:30
Salon 3
Oturum Başkanı: Dilek AYGİN
1.
 
2.
Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesine Yönelik Kılavuzlara Uymada Ne Durumdayız?
Hale Turhan Damar, Filiz Öğce
3. Servis Ve Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Katetere Bağlı Kan Dolaşım Yolu Enfeksiyonlarının Önlenmesine Yönelik Bilgi Ve Tutumlar
Ayşe Gül Atay Doyğacı, İnci Mercan Annak, Mevlüde Karadağ, Özden Özdemir Durmuş
4. Spinal Cerrahi Uygulanan Hastalarda Yara Yeri Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Çalışma
Serpil Ulutaş, Özen Karasu, Pınar Küçükçayır, Selin Bozdağ, Gönül Güvenç
5. Diyabetik Ayak Yarası Yaşam Kalitesini Ne Kadar Etkiliyo
Filiz Öğce, Adile Savsar, Ecem Özgül
6. Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Eras (Enhanced Recovery After Surgery) Protokolüne İlişkin Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi
Neriman Güzel, Ayla Yava
7. Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Hızlandırılmış İyileşme (ERAS) Protokolü Bilme ve Uygulama Durumlarının İncelenmesi
Fadime Çınar
8. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Eras Protokolleri Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Ebru Çelebi, Arzu İlçe
9. Cerrahi Hemşirelerinin İstenmeyen Perioperatif Hipotermi Bakımına Yönelik Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Fazilet Tamer, Mevlüde Karadağ
10. Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin Tutum ve Görüşleri
Aysel GÜRKAN, İnci KIRTIL, Yeşim DİKMEN AYDIN
11. Abdominal Cerrahi Sonrası Erken Dönemde Hastaların Yaşadığı Sorunların Değerlendirilmesi
Elif Karahan, Sevim Çelik, Hurşit Kaan Kasım, İrem Özçelik
12.
Kolonoskopi Öncesi Hazırlıkta İçilen Berrak Sıvı Miktarının Kolon Temizliğine Etkisi
Gülcihan Albuga, Ender Güneş Yeğin, Mürüvet Nayır, Diler Karahisarlı, Nuray Yılmaz, Dilek Süzen, Nihan Girişkin, Aslı Şengel, Öznur Güneş, Erkan Oymacı
13. Cerrahi Hastalarının Öğrenim Gereksinimleri ile Anksiyeteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Esma Özşaker, Selin Akan, Eda Dolgun, Yelda Candan Dönmez
4 EKİM  CUMA Sözel Bildiri Oturumu 1, 16:50 - 18:30
Salon 4
Oturum Başkanı: Dilek ÇEÇEN ÇAMLI
1. Yoğun Bakım Ünitesindeki Çevresel Stresörlerin Hastalar Tarafından Algılanması; 
Yelda Candan Dönmez, Fatma Demir Korkmaz, Sinem Geçit
2.  
3. Cerrahi Uygulama Yapılacak Hastanın Ameliyathane Hazırlık Süreci ve Hasta-Çalışan Güvenliği Kontrol Formunun Elektronik Ortamda Kullanılması
Ayşe Kavgacı, Emel Tor, Sedef Alataş Demirtaş, Tuğba Kurt, Gülizar Cihan, Olcay Ak
4. Ameliyathanelerde Kas/iskelet Sistemi Bozukluğuna Neden Olan Ergonomik Durumlar: Sistematik inceleme
Ali Fatih Gün, Fatih Cansevdi, Deniz Şelimen
5. Spinal Anestezi İle Ameliyat Olan Hastaların Ameliyathane Deneyimlerine Dair Nitel Bir Çalışma: “Macera Gibi Bir Şeydi”
Emel Yılmaz, Hülya Kızıl Toğaç, Aynur Çetinkaya, Soner Toğaç
6. Ameliyathanelerde Fiziksel, Kimyasal Ve Psikososyal Ergonomik Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Ayşe Nur Serbest Baz, Arzu İlçe
7. Ameliyathane Çalışanlarında Biyomekanik Ergonomik Riskler İle Kas İskelet Rahatsızlıkları Arasında Nedenselliğin Belirlenmesi
Ayşe Nur Serbest Baz, Arzu İlçe
8. Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Sistematik Literatür İnceleme
Yasemin Altınbaş, Özlem Soyer, Meryem Yavuz Van Giersbergen
9. Ameliyathanede Cep Telefonu Kullanımı
Nihal Çeliktürk, Tuğçe Yeşilyaprak, Hatice Eda Yoltay, Sinem Geçit, Burçak Şahin Köze, Askeri Çankaya, Meryem Yavuz Van Gıersbergen
10. Ameliyathanede Çalışan Sağlık Personellerinin Cerrahi Dumanın Riskleri Ve Koruyucu Önlemlerine Yönelik Görüşleri
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Aysun Doğan, Nalan Özhan Elbaş, Alican Özhan
11. Ameliyathanede Kesici Delici Alet Yaralanmalarından Korunmada Elsiz Teknik Ve Nötral Alan Kullanımı: Sistematik İnceleme
Özlem Soyer, Meryem Yavuz Van Giersbergen
12.
Elektrokoter kullanımı ile ilgili ameliyathane çalışanlarının bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Sennur Kula Sahin, Öznur Aktaş, Serap Sahin Yıldırım, Derya Gezer
13. Triyaj Eğitiminde Hibrid Simülasyon Uygulaması
Yasemin Uslu, Vildan Kocatepe, Vesile Ünver, Oya Sağır, Ükke Karabacak
4 EKİM  CUMA Sözel Bildiri Oturumu 1, 16:50 - 18:30
Salon 5
Oturum Başkanı: Esma ÖZŞAKER
1.
Ameliyathanede Basınç Yaralarının Önlenmesinde Bir Uyarı Sistemi Kullanımı: Scott Triggers
Canan Sarı, Aysun Çakır Özçelik, Merve Çorbacıoğlu, Yeşim Koçak Eriç, Sevinç Kaymaz
2.
Ameliyathanede Hastaya Güvenli Yaklaşım: Simülasyona Dayalı Öğrenme;
Nermin Ocaktan, Yasemin Uslu, Ükke Karabacak
3. Artroskopik Cerrahi ile İlişkili Cilt Yanıklarının Önlenmesi: Ameliyathane Hemşireleri Neler Yapabilir?
Mahmut Dağcı, Tuğba Albayram
4. Ameliyathanede Hasta Güvenliği: 2015-2018 Yılları Arasında Sistematik Derleme;
Elif Erginoğlu, Kezban Atilla, Rujnan Tuna, Birşen Kahraman, Ayten Zeydan
5. Çocuklarda Açlık Süreçlerinin İncelenmesi; 
Burcu Medine Kaplan
6. Çocuklarda Meme Kanseri Görülüyor Mu?
Aysel Gül, Dilek Aygin
7.
Korozif Özofagus Yaralanmaları Olan Çocukların Ailelerinin Bakım Yükünün İncelenmesi
Nazife Gamze Özer Özlü, Fatma Vural
8.
Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesini Belirleyen Etmenler: İş Güvenliği, Sosyodemografik Özellikler ve Çalışma Özellikleri
Özlem Kersu, Selda Mert Boğa, Aylin Aydın Sayılan, Canan Baydemir, Nedime Köşgeroğlu
9. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ne İlişkin İki Farklı Eğitim Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Randomize Çalışma
Sena Melike Taşcı, Elif Gezginci, Sonay Baltacı Göktaş
10. Cerrahi duman: Ameliyathane çalışanlarına etkileri ve alınan önlemlerin incelenmesi
Aysel Gürkan, Yeşim Dikmen Aydın, İnci Kırtıl
11. Meme Kanserli Kadınlarda Tedavi Sürecinde Kognitif ve Seksüel Fonksiyonların İncelenmesi
Zeynep Deveci, Sibel Eyigör, Özgül Karayurt, Özlem Bilik, Levent Yeniay
12. Türkiye’de Ameliyat Sonrası Erken Ayağa Kaldırılma İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Literatür Tarama
Meryem Yavuz Van Giersbergen, Aslıhan Öztürk
13. Kalp Damar Cerrahisi Geçirecek Hastaların Umut, Depresyon Ve Sosyal Destek Düzeylerinin Belirlenmesi
Fatma Demir Korkmaz, Eda Dolgun, Kevser Karacabay, Meryem Yavuz Van Giersbergen
4 EKİM  CUMA Sözel Bildiri Oturumu 1, 16:50 - 18:30
Salon 7
Oturum Başkanı: Yelda CANDAN DÖNMEZ
1. Kolorektal Kanser Cerrahisine Hazır Oluşluk (Koch) Ölçeği’nin Türkçe Psikometrik Özellikleri
Emel Sütsünbüloğlu, Fatma Vural, Semra Bağrıaçık Altıntaş, Gülcan Öztürk Kaynar, Tayfun Bişgin,  Aras Emre Canda, Selman Sökmen
2.
Kanserden Sağ Kalanların Karşılanmamış Gereksinimleri (K-Kg) Ölçeği’nin Türkçe Psikometrik Özellikler
Emel Sütsünbüloğlu, Fatma Vural
3. Lenfödem Belirti Şiddet ve Sıkıntı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Zeynep Deveci, Özgül Karayurt, Buket Çelik, Sibel Eyigör
4. Leiden Ameliyathane Ve Yoğun Bakım Güvenliği Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması
Özlem Soyer , Yasemin Altınbaş , Meryem Yavuz Van Gıersbergen
5.
Ameliyata Hazır Olmanın Değerlendirilmesi Aracının Geçerlik Ve Güvenirliği
Eda Dolgun, Aliye Okgün Alcan, Meryem Yavuz Van Gİersbergen
6.
Üst Ekstremite Lenfödem Özbakım Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenilirliği
Zeynep Deveci, Özgül Karayurt, Özlem Bilik, Sibel Eyigör
7.
Robot Yardımlı Cerrahi Girişimlerde İkinci Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Türkçeye Uyarlanması (The Second “Time-Out”);
Esra Kılınç Akman, Fatma Balcı, Nevin Kanan
8.
Taburculuk Sonrası İyileşme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar, Evin Korkmaz Turkurka, Hatice Azizoğlu
9.
Cerrahi Girişim Öncesi Oral Karbonhidrat Solüsyonu Alımının Hasta Sonuçlarına Etkisi Maide Yeşilyurt
Serpil Yüksel
10.
Amsterdam Ameliyat Öncesi Kaygı ve Bilgi Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar, Hatice Azizoğlu, Evin Korkmaz Turkurka
11.
Hemşirelerde Nütrisyonel Değerlendirmenin Önemi, Nütrisyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyi ve Algılanan Bakım Kalitesini Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Öznur Gürlek Kısacık, Tuğba Çoşğun, Ayşe Taştekin
12. Cerrahi kliniğinde yatan hasta ve ziyaretçilerinin sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesi
Asiye Gül, Birgül Ödül Özkaya, Ayşegül Küçük
13.
Hastaların Acil Servis Deneyim ve Algılarına Yönelik Nitel Bir Çalışma: “Harika Bir Yer Değil Ama, Rahatsız Edici de Değil”
Emel Yılmaz, Aynur Çetinkaya, Senan Mutlu
4 EKİM  CUMA Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 1 (YL Tezleri), 16:50 - 18:30
Salon 8
Oturum Başkanı: Tülay YAVAN
1.
İntestinal Stomalı Hastalarda Stoma Uyumu Ve Etki Eden Bireysel Özelliklerin Değerlendirilmesi; 
Gamze Karagöz, Ümmü Yıldız Fındık
2.
Mastektomi Yapılan Kadınlarda Sosyal Destek Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin İncelenmesi
Filiz Salman, Sibel Erkal İlhan
3.
Ameliyat Sonrası Gece Verilen Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi; 
Duygu Karakurt, Ümmü Yıldız Fındık
4. Lomber Disk Hernisi Ameliyatı Geçiren Hastaların Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Yaşadıkları Ağrı Deneyimi Ve Ağrı Yönetiminden Duydukları Memnuniyetin Belirlenmesi
Tuğba Sınmaz, Neriman Akansel
5. Nöroşirurji Servisinde Yatan Hastaların Uyku Kalitesi 
Remziye Cici, Meral Özkan
6. Yoğun Bakım Hastalarında Braden Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeği İle Perfüzyon İndeksi Ölçümlerinin Karşılaştırılması   
Hüseyin Emre Yaşar, Nurdan Gezer
7.  Cerrahi Hastalarında Sakız Çiğnemenin Bulantı Kusma Ve Bağırsak Fonksiyonlarına Etkisi  
Öznur Bayraktar, Adalet Kutlu
8. Alt Ektstremite Ampütasyonu Olan Hastaların Beden İmajı Ve Yaşam Kalitesi İle Yaşadıkları Deneyimler  
Zühriye Kar, Adalet Kutlu
9. Kolorektal Cerrahi Öncesi Uyku Hijyeni Görsel Materyali Kullanımının Hastaların Uyku Kalitesine Etkisi
Seda Cansu Yeniğün, Seher Ünver
10 İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane Uygulamalarında Ekip Çalışması İle İlgili Görüşleri
Nazlıcan Su, Ali Tuncer, Emine Akalan, Özgür Nur, Duygu Hatun Tutar, Meryem Yavuz van Giersbergen (Tez Dışı)
4 EKİM  CUMA Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 2 (YL Tezleri), 16:50 - 18:30
Salon 9
Oturum Başkanı: Yaprak SARIGÖL ORDİN
1. Yetişkin Hastaların Taburculuğa Hazır Olma Durumlarında Bakım Algısının Etkisi,  
Pakize Özyürek, Ayla Keskin
2. Yumuşak Doku Yaralanmalarında Üç Farklı Sürelerdeki Soğuk Uygulamanın Ağrı, Ödem Ve Hasta Memnuniyetine Etkisi
Senan Mutlu, Emel  YILMAZ
3. Bir Üniversite Hastanesinin Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastalarda Düşmeye Yönelik Risk Düzeylerinin Ve Alınan Önlemlerin Belirlenmesi  
Hüseyin Marazlı, Özge Uzun
4. Günübirlik Cerrahi İle Katarakt Ameliyatı Olan Hastalara Verilen Taburculuk Eğitimi İle Telefonla Hasta İzleminin Hastaların İyileşme Sürecine Ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin Değerlendirilmesi   
Muaz Gülşen, Neriman Akansel
5. Intravitreal Enjeksiyonda Müzik Müdahalesinin Ağrı ve Anksiyeteye Etkisi
Mustafa Hız, Yeliz Ciğerci
6.
Organ Kaybı Deneyimleyen Cerrahi Hastalarının Öfke Ve Öz-Bakım Gücü Düzeylerinin Değerlendirilmesi  
Hatice Merve Alptekin, Ümmü Yıldız Fındık
7. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sağlık Personellerinin Erişkin Temel Yaşam Desteği Konusunda Bilgi Düzeyleri
Ufuk Kaya, Semra Aslay
8. Cerrahi Hastalarının Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi  
Fatma Gök, Saide Faydalı
9.
Cerrahi Hasta Eğitiminde Videonun Etkisinin Değerlendirilmesinin Değerlendirilmesi
Pakize Özyürek, İlkyaz Yeter
10. Cerrahi Tedavi Ve Hemşirelik Girişimlerinde Hasta Bilgilendirme Ve Rızasının Alınma Durumu Halime Faydalı Dokuz, Saide Faydalı
11. Ameliyat Öncesi Cilt Hazırlığında Antiseptik Solüsyon İle Banyonun Cerrahi Alan Enfeksiyonuna Etkisi
Rabia Buse Ayyıldız, Neriman Akyolcu
4 EKİM  CUMA Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 3 (YL Tezleri), 16:50 - 18:30
Salon 10
Oturum Başkanı: Işıl IŞIK ANDSOY
1. Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Taburculuk Bilgilendirme Takvimi Kullanımının Hastaların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Etkisi
Merve Afacan, Seher Ünver
2. Kalp Cerrahisi Sonrası Ağrıyı Azaltmak İçin Farmakolojik Olmayan Yöntemlerin Kullanımı: Sistematik Derleme
Hatice Tunç, Linda East
3. Periferik Arter Ameliyatı Olan Hastaların Öğrenme Gereksinimleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Büşra Akyol, Aylin Durmaz Edeer
4. Göğüs Cerrahisi Sonrası Tüp Torakostomi Uygulanan Hastaların Ağrı Düzeylerinin Ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin İncelenmesi
Sema Nur Yaman Çelik, Aylin Durmaz Edeer
5. Açık Kalp Ameliyatı Öncesi Hastaların Kaygı Düzeylerinin Ameliyat Sonrası Ağrı, Dispne, Bulantı-Kusma Ve Tedaviye Uyuma Etkisinin Değerlendirilmesi
Özge Yaman, Dilek Aygin
6.
Kalp Damar Cerrahisi Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi  
Aydan Ağırgün, Nuray Akyüz
7. Açık Kalp Cerrahisi Geçiren Hastaların Mobilizasyon Düzeylerinin Ve Mobilizasyonu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Yağmur Ahmetoğlu Aylin Durmaz Edeer
8. Somali’de Kanser ve Hemşirelik Yaklaşımı
Zahra Salad, Işıl Işık Andsoy (Tez Dışı)
9. 65 Yaş Üstü Mastektomili Kadınlarda Beden Beğenisi
Özlem Yılmaz Özdem, Işıl Işık Andsoy (Tez Dışı)
10. Irak’ta Kanser ve Hemşire Olarak Sorumluluklarımız Nelerdir?
Shadan Shkur Azeez, Halmat Ahmed Suleyman, Burhan Farıq Muhammed, Işıl Isık Andsoy (Tez Dışı)
4 EKİM  CUMA Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 4 (YL Tezleri), 16:50 - 18:30
Salon 11
Oturum Başkanı: Aliye OKGÜN ALCAN
1. Açık Kalp Ameliyatı Geçiren Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi
Kıymet Altunbaş, Nevin Kanan
2. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrası Uygulanan El Masajının Ağrı Üzerine Etkisi
Öykü Kara, Seher Deniz Öztekin, Nihan Yapıcı
3. Akciğer Ameliyatı Olan Hastalarda El Masajının Ameliyat Sonrası Ağrıya Etkisi
Aysun Özdemir, Meral Özkan
4.
Hastaların Ameliyat Öncesi Açlık Süreleri İle Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Dönemdeki İyilik Hallerinin İncelenmesi
Burçe Gözde Bayramoğlu, Nuray Akyüz
5. Günübirlik Cerrahi Geçirecek Hastaların Cerrahi Korku Düzeylerinin Belirlenmesi
Sevgi Çolak, Fatma Vural
6. Roy Adaptasyon Modelinin Fizyolojik Alanı Doğrultusunda Verilen Eğitimin, Kalça Veya Diz Artroplastisi Olanların Erken Dönem Fiziksel Uyumuna Ve Hareketliliğine Etkisi
Merve Özsoy, Hediye Arslan Özkan
7. Ameliyathanede Hastaların Basınç Yarası Riskinin Belirlenmesi
Şeyma Kaptan, Türkan Özbayır
8. Farklı Soğuk Uygulama Materyallerinin Göğüs Tüpü Çıkarılması Sırasındaki Ağrıya Etkisi
Dilara Soydan, Gülay Altun Uğraş
9.
Ameliyat Sonrası Bulantı Kusmanın Değerlendirilmesi
Sinem Geçit, Türkan Özbayır
10. Ameliyathanelerde Cerrahi Aletlerin Hazırlığı, Kullanımı Ve Bakımına Yönelik Uygulamaların İncelenmesi; 
Serpil Cagliyan, Deniz Şelimen
5 EKİM  CUMARTESİ Sözel Bildiri Oturumu 7, 08:30 - 10:00
Salon 1
Oturum Başkanı: Zeynep KARAMAN ÖZLÜ
1. Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Ağrı Ve Mobilizasyonun Konstipasyona Etkisi 
Nurşen Kulakaç, Cemile Aktuğ, Ayşe Çolak
2.
Endotrakeal Tüp ve Ağız Bakımı Uygulanan Entübe Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Davranışlarının Belirlenmesi
Alkay Kara, Nurgül Bölükbaş
3. Cerrahi Yoğun Bakımda Yatan Hastaların Bakım Sırasında Ağrı Davranışları
Yeliz Sürme, Hatice Yüceler Kaçmaz, Özlem Ceyhan, İlker Yılmaz
4. Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Ağrı Düzeyi Ve Ağrı Yönetiminin Belirlenmesi
Şaziye Özgür, Selda Rızalar
5. Hemşirelerin Ağrıyı Değerlendirme Davranışlarının Kültürel Yaklaşımla İrdelenmesi
Ganime Esra Soysal, Arzu İlçe, Yasemin Yıldırım Usta
6. Amputasyon Geçiren Bireyde Abdellah’ın Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu
Niran Çoban, Elif Gezginci, Sonay Göktaş
7. Acil ve planlanmış ameliyat olan hastaların ameliyata özgü kaygı düzeyleri: Tanımlayıcı bir çalışma
Nurdan Gezer, Mehmet Halil Öztürk
8. Cerrahi Hastalarının Ameliyat Sonrası Solunum Egzersizlerini Uygulama ve Spirometre Kullanım Durumlarını Etkileyen Faktörler
Dilek Çeçen Çamlı, Dilruba Çelebi
9. Hipoterminin Cerrahi Sürece Etkisi ile ilgili Türkiye’de yapılmış araştırmalar: Bir Meta-analiz Çalışma
Fatma Eti Aslan, Nurşah Büyükçamsarı Şanlıer, Fadime Çınar
10. Lomber Disk Hernisi Ameliyatı Geçiren Hastaların Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin Taburcu Olmaya Hazır Olma Durumuna Etkisi
Keziban Öztürk, Melike Durmaz, Şerife Kurşun
11. Cerrahi Süreçte Hipoterminin Önlenmesi İçin Rehberler Ne Öneriyor? Biz Ne Yapıyoruz?
Seher Gürdil Yılmaz, Gülay Altun Uğraş, Zübeyde Usanmaz, Mehmet Özgür Türkmenoğlu
5 EKİM  CUMARTESİ Sözel Bildiri Oturumu 8, 08:30 - 10:00
Salon 2
Oturum Başkanı: Aylin Durmaz Edeer
1. Cerrahi Hemşirelerinin Tıbbi Hataya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Figen Dığın, Zeynep Kızılcık Özkan
2. Cerrahi Hastalarının Öğrenim Gereksinimlerinin İncelenmesi
Bilgen Arıkan, Seda Cansu Yeniğün
3. Ameliyat Sonrası Dönemde Görülen Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakım Kalitesi Algısına Yansıması
Ümmü Yıldız Fındık, Duygu Soydaş Yeşilyurt, Ayşe Gökçe Işıklı
4. Cerrahi Hastalarında Sıcak Ve Soğuk Uygulamaların Kullanımı
Hatice Balcı, Saide Faydalı
5. Cerrahi Hemşirelerinin Mahremiyet Bilinçlerinin İncelenmesi
Fatma Eti Aslan, Fadime Çınar, Muhsine Es
6. Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutumları
Seher Ünver, Seda Cansu Yeniğün, Zeynep Kızılcık Özkan
7.  
8. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerindeki Fiziksel Tespit Uygulamaların Hastalar Üzerindeki Etkileri
Özge Turna, Ayla Gürsoy
9. Yoğun Bakım Deneyimi Olan ve Olmayan Hemşirelerin İş Doyumları
Neslihan Söylemez, Seher Tanrıverdi, Meral Özkan
10. Cerrahi Girişim Geçiren Hastalara Ameliyat Sırasında Verilen Hemşirelik Bakımı Hastalar Tarafından Nasıl Algılanıyor?
Gülten Dağ, Serpil Payas , Gülcan Dürüst Sakallı , Kerem Yıldız 
11. Fiziksel Tespit (Kısıtlama) Uygulaması Yapılan Yoğun Bakım Hastasında Hemşirenin Sorumlulukları
Elmas Yılmaz, Işıl Işık Andsoy
12. Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi El Yıkama Uygulamaları: Bir Gözlem Çalışması
Sevban Arslan, Muaz Gülşen, Nursevim Aydıngülü, Sevgi Deniz Doğan, Dudu Baysal, Evşen Nazik
5 EKİM  CUMARTESİ Sözel Bildiri Oturumu 9, 08:30 - 10:00
Salon 3
Oturum Başkanı: Eda Dolgun
1.  
2. Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Müzik Terapinin Anksiyete Düzeyi Ve Yaşam Bulgularına Etkisi; Randomize Kontrollü Çalışma Şerafettin Okutan
Ahmet Özdemir, Hasan Genç, Gürkan Kapıkıran 
3. Port Kateterlerin Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisi: Bir Nitel Araştırma
Ayşe Gökçe Işıklı, Ümmü Yıldız Fındık, Duygu Soydaş Yeşilyurt
4. Kalp Ameliyatı Sonrası Hastalar için Mobil Sağlık Teknolojileri: Solunum Fonksiyonları ve İlaç Uyumu
Aydanur Aydın, Dilek Çilingir, Binnaz Sever, Banu Aykan, Kübra Şimşek, Buket Taşpınar, Asena Kıraç
5. Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Olan Hastalarda Bakım Memnuniyetinin Görülen Semptomlar Üzerine Etkisi  
Tuğçe Bozkurt, Rabia Sağlam
6. Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolünün Mikroaspirasyon ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişimine Etkisi: Sistematik İnceleme
Özlem Soyer, Meryem Yavuz Van Giersbergen
7. Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Tutmanın Hastaların İnsentif Spirometre Kullanma Durumlarına Etkisi 
Seher Ünver, Mesude Yılmaz
8. Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Esra Bozkurt Karabacak, Yelda Candan Dönmez
9. Cerrahi sonrası onkoloji hastalarında hemşirelerin bakım verici rollerine ilişkin tutumları 
Dilek Çeçen Çamlı, Havva Kara
10. Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Nomofobik Davranışlarının Zaman Yönetimi ve Psikolojik Sağlamlığa Etkisi
Ahmet Özdemir, Serdar Sarıtaş, Semra Bülbüloğlu, Gürkan Kapıkıran
11. Total Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Hastalarda Umutsuzluk Düzeyi ve Etkileyen Faktörler
Zeynep Kızılcık Özkan, Seher Ünver
12. Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Sakız Çiğnemenin Barsak Motilitesine Etkisi,
Cemile Aktuğ, Aydanur Aydın, Sema Koçan
5 EKİM  CUMARTESİ Sözel Bildiri Oturumu 10, 08:30 - 10:00
Salon 5
Oturum Başkanı: Gülten SUCU DAĞ & İlknur YAYLA
1. Bağırsak Stoması Bulunan Hastaların Tekrar Hastaneye Yatış Nedenleri Ve Hemşirelik Bakımının Rolü
Esra Makal, Mervegül Özkan, Sacide Yıldızeli Topçu
2. Stomalı Bireyler Neler Yaşıyor? Hemşirelerden Ne Bekliyor?
Serap Sayar, Fatma Vural
3. Böbrek Nakli Sonrası İmmunsupresif Tedaviye Uyum
Ahmet Karaman, Yasemin Özhanlı, Ezgi Seyhan Ak, Seher Deniz Öztekin, Ertuğrul Göksoy, Nurhan Seyahi, Emel Şengül
4.  
5. Böbrek Nakli Alıcılarında İmmunosupresif İlaç Uyumunu Etkiyen Faktörlerin İncelenmesi
Yaprak Sarıgöl Ordin, Özgül Karayurt, Nermin Ertan, Aylin Durmaz Edeer, Serkan Yıldız
6. Karaciğer Nakli Sonrası Hastaların Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi
Hasan Sarıtaş, Serdar Sarıtaş
7. Postoperatif bulantı ve kusma etki ölçeğinin türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması
Kadriye Acar, Dilek Aygin
8. Oje Kullanımının Eldeki Bakteriyel Üreme Üzerine Etkisi
Fatma Sırmatel, Arzu İlçe, Ganime Esra Soysal, Ümmühan Yiğit, Talat Oğulcan Özarslan,  Hayrettin Akdeniz
9. Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Iabp Uygulanan Hastada Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu
Eyüp Hazan, Duygu Gürler, Neriman Köse, Pınar Ilıkkan, Sevim Mercan Taşçı, Sultan Ferhatoğlu
10.
Hemşirelerin Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişimleri ve Birbirlerinden Beklentileri
Sevban Arslan, Esma Gökçe, Meral Atıcı
11. İnguinal Herni Ameliyatı Öncesi Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Kadriye Acar, Erdinç Kamer, Gülay Oyur Çelik, Yeliz Yılmaz Bozok
12. Sezaryen Ameliyatlarında Cilt Antisepsisinde Kullanılan %4 Klorheksidin Glukonat İle %10 Povidon İyot Etkinliğinin Karşılaştırılması
Ayşe Türkyılmaz, K. Derya Beydağ
5 EKİM  CUMARTESİ Sözel Bildiri Oturumu 11, 08:30 - 10:00
Salon 7
Oturum Başkanı: Nurdan GEZER
1. İki Kardeşin Bariatrik Cerrahi Deneyimi
Defne Dizlek, Emine Çatal
2. Primer Beyin Tümörlü Hastaların Psikolojik Dayanıklılığında Maneviyat Koruyucu Bir Faktör müdür?
Altun Baksi, Hamdiye Arda Sürücü, Hasan Genç
3. Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastalarda Basınç Yarası Prevalansı Ve Risk Faktörleri
Özge Uzun, Ufuk Kaya
4. Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastaların Ayak Bakım Konusunda Bilgi, Davranış Ve Öz Etkililiklerinin İncelenmesi
Rahşan Çam, Büşra Şahin, Tuğçe Bilge Yıldırım
5. Bor İçerikli Sentez Moleküllerin Yara Üzerine Etkisi: Pilot Çalışma Sonuçlarımız
Arzu İlçe, Eylem Suveren, Cevher Altuğ, Ümmühan Yiğit, Ganime Esra Soysal
6. Statik ve dinamik destek yüzeylerin basınç yarasına etkisi
Arzu İlçe, Ümmühan Yiğit, Nurhan Çingöl, Songül Yorgun, İbrahim Karagöz
7. Tıbbi Araç Gereçlere Bağlı Gelişen Basınç Yaraları
Ayşe Gül Atay Doyğacı, Esra Türker Küçükyılmaz
8. Yoğun Bakım Hemşirelerine Verilen Eğitim Basınç Ülserlerini Önlemeye Yönelik Tutumlarını Nasıl Etkiliyor?
Handan Topan, Özlem Ceyhan, Meral Başaran
9. Radikal Sistektomi ve İleal Loop Yapılan Hastalarda Erken Mobilizasyonun İyileşme Süreci    ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Sevgi Vermişli Peker, Özgür Çakmak, Talha Müezzinoğlu, Güven Aslan, Hakan Baydur
10. El Antiseptiklerinin Hastalar ve Refakatçiler Tarafından Kullanım Durumlarının Belirlenmesi
Neriman Akansel, Halime Şeyba Bakırcı
11. Obezite Cerrahisi Öncesi Ve Sonrası Hastaların Yaşam Kalitesi
Burcu Bas, Şenay Öztürk
12.
 
5 EKİM  CUMARTESİ Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 5 (YL Tezleri) 08:30 - 10:00
Salon 10
Oturum Başkanı: Aliye OKGÜN ALCAN
1. Ameliyat Olan Hastalarda Düşme Korkusunun Mobilizasyona Bağlı Hareket Korkusu Ve Düşme Riskine Etkisi
Betül Biçer, Özlem Bilik
2. Basınç Yarası Riski Yüksek Kritik Hastalarda Risk Faktörlerinin Ve Önleyici Hemşirelik Girişimlerinin Belirlenmesi
Şenay Gökdemir, Serpil Yüksel
3. Cerrahi Hemşirelerinin Tıbbi Hata Tutum Ve Eğilimlerinin Belirlenmesi Alime Kandemir, Serpil Yüksel
4. Medeni Durumun Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyine Etkisi : Bir Meta Analiz Çalışması
Serkan Temel, Tülin Yıldız
5. Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Video Destekli Eğitimin Diz İşlevi Ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Bedriye Kutsal, Gülay Altun Uğraş
6. Meme Kanseri Olan Kadınlarda Cinsel Uyum Ve Beden İmajı Düzeyinin Belirlenmesi
Kadriye Başkaya, Selda Rızalar
7. XYZ Kuşağındaki Hastalarda Cerrahi Korku Düzeyinin Belirlenmesi
Saadet Çağlar, Zeynep Karaman Özlü
8. Uzun Süren Cerrahi Girişimlerde Basınç Yaralanması Prevelansı Ve Risk Faktörleri
Cemile Akan, Yazile Sayın
5 EKİM  CUMARTESİ Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 6 (YL Tezleri) 08:30 - 10:00
Salon 11
Oturum Başkanı: Işıl IŞIK ANDSOY
1. Preoperatif Dönemde Yapılan Tanıtıcı Eğitimin Kaygı Üzerine Etkisi
Esra Kılınç Akman, Leman Şenturan
2. Günübirlik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Taburcu Edildikten Sonra Bulantı Ve Kusma Görülme Sıklığı İle Baş Etme Yöntemlerinin Belirlenmesi
Gülseren Maraş, Hülya Bulut
3. Transüretral Rezeksiyon Geçirecek Hastalarda Müziğin Kaygı Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Keziban Öztürk, Şerife Kurşun
4. Diyabetik Ayak Gelişen Bireylerin Bağımlılık Durumu Ve Aileye Olan Bakım Yükünün Belirlenmesi
Derya Kaya, Tuluha Ayoğlu
5. Pacemaker Takılı Hastalarda Yaşam Kalitesi, Anksiyete Ve Depresyonun Değerlendirilmesi
Hatice Eğilmez, Zerrin Çiğdem
6. Jinekolojik Cerrahide Klinik Uygulamaların Eras Protokolüne Göre Değerlendirilmesi
Çiğdem Yıldırım, Tülay Yavan
7. Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Hemşirelerin Bilgi Ve Uygulamalarının Belirlenmesi
Pelin Sarı Keleş, Yelda Candan Dönmez
8. Transplantasyon Hastalarında İmmünosupresif Tedaviye Uyumun Değerlendirilmesi
Ayşe Gül Atay Doyğacı,  Sevil Güler Demir
5 EKİM  CUMARTESİ Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 7 (DOKTORA Tezleri) 08:30 - 10:00
Salon 4
Oturum Başkanı: Fatma CEBECİ
1. Bariyatrik Cerrahide Uygulanan Kapsamlı Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti: Depresyon, Beden İmajı ve Yaşam Kalitesine Etkisi
Esra Usta, Dile Aygin
2. Diyabetik Ratlarda Çay Ağacı Yağının Yara İyileşmesine Etkisi
Yeliz Sürme, Gülsüm Nihal Çürük , Ayça Lekesizcan, Saim Özdamar
3.

Karaciğer Transplantasyonu Olan Alıcılara Roy Uyum Modeline Temellendirilerek Verilen Bireysel Eğitim Ve Danışmanlığın Anksiyete, Depresyon Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Özge İşeri, Özgül Karayurt, Sezai Yılmaz

4. Cerrahi Girişim Geçiren Meme Kanserli Hastalarda Roper, Logan Ve Tierney’in Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Verilen Eğitimin Kolun Disfonksiyonuna, Lenfödeme Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Havva Bozdemir, Dilek Aygin 465-652
5. Meme Kanseri Cerrahi Tedavisinde Ameliyat Öncesi Hemşire Hasta Görüşmelerinin Hastanın Ağrısı Hastalık Algısı Ve Kaygı Düzeyine Etkisi İbrahim Çetin, M. Tonguç İşken
6. Soğuk Uygulamanın Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Derin Solunum Ve Öksürük Egzersizlerine Bağlı Ağrıya Etkisi Gülden Çelik, Nadiye Özer
7.

Total Diz Protezi Ameliyatına Hazırlık Programının Ağrı, Fonksiyonel Durum Ve Yaşam Kalitesine Etkisi Hale Turhan Damar, Özlem Bilik

8. Stomalı Bireylerde Destek Grup Girişiminin Stomaya Uyum, Yaşam Kalitesi Ve Komplikasyon Şiddeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi Serap Sayar, Fatma Vural
5 EKİM  CUMARTESİ Uluslararası Sözel Bildiri Oturumu 8 (DOKTORA Tezleri) 08:30 - 10:00
Salon 8
Oturum Başkanı: Fatma VURAL
1. Perioperatif Sürecin Farklı Alanlarında Uygulanan Aktif Ve Pasif Isıtma Yöntemlerinin Termal Konfor Ve Anksiyete Üzerine Etkisi Pınar Tunç Tuna, Şerife Kurşun, İnci Kara
2. Bağırsak Stoması Olan Hastalarda Telefon Danışmanlık Hizmetinin Yaşam Kalitesine Ve Stomaya Uyumlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma Seçil Taylan, Güler Aksoy
3. Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Sonrası Uyanma Sürecinde Yoğun Bakımda Aile Varlığının Cerrahi Stres Yanıta Etkisinin İncelenmesi: Nonrandomize Kontrollü Klinik Çalışma Aynur Koyuncu, Ayla Yava
4.

Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Hastalarında Eğitimin Etkililik Beklenti, Ağrı Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi Şule Olgun, Esma Özşaker

5. İnternet Tabanlı Eğitim Tiroidektomi Olan Hastaların Anksiyetesini Azaltır Ve Erken Dönem İyileşmeyi Hızlandırır: Randomize Kontrollü Çalışma Bahar Candas Altınbas, Ayla Gürsoy
6. Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi’nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Hande Cengiz, Dilek Aygin
7. Kolonoskopi Uygulanan Hastalarda Beden İmajı Algısı ve Farklı Eğitim Programlarının Utanma Duygusuna Etkisi  Semra Erdağı Oral, Nadiye Özer
8. Ameliyat Sonrası Erken Dönem Susuzluğun Yönetiminde Oral Su Ve Buz Uygulamasının Etkisi Esra Eren, Deniz Öztekin
9. Cerrahi Dumanın Ameliyathane Çalışanları Üzerine Etkisi  Burçak Şahin Köze, Meryem YAVUZ Van Giersbergen, Levent Yeniay

 

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

 

Kongremiz

tarafından onaylanmıştır.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
3-6 Ekim 2019


Erken Kayıt Tarihi
1 Ağustos 2019

Son Bildiri Özet Gönderim Tarihi
1 Ağustos 2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
jordan@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.